Podmienky prijatia


Povolanie vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť svojej krajine. Úspešný môžete byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície.

 

Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka stanovuje zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

 

Profesionálnym vojakom môže byť len ten, kto spĺňa tieto podmienky:

 • vek minimálne 18 rokov a maximálne 30 rokov [pre hodnostný zbor mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov], resp. 25 rokov [pre štúdium na vojenskej vysokej škole - Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika]
 • minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity
 • štátne občianstvo SR alebo štátne občianstvo SR a štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je SR členom
 • trvalý pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby
 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • súhlas s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu
 • dňom prijatia do ozbrojených síl nesmie: 
  • byť členom politickej strany alebo politického hnutia
  • podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
 • úspešne absolvovanie výberového konania
  • po splnení všetkých podmienok podľa § 13 zákona v súlade s § 15 zákona a § 16 zákona a na základe komplexného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov účastníkov výberového konania výberová komisia zriadená riaditeľom Personálneho úradu navrhne najvhodnejších účastníkov výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov.

UPOZORNENIE

 

Úspešné absolvovanie previerky psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti v Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši neznamená vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam automatické prijatie do ozbrojených síl pre každého žiadateľa.

 

Po úspešnom absolvovaní prípravnej štátnej služby budú čakatelia vymenovaní do dočasnej štátnej služby na dobu 6 rokov, povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaradení na funkcie vo vojenských útvaroch podľa predurčenia. Od útvarov budú odoslaní do odborných kurzov Práporu výcviku Martin podľa odbornosti [dĺžka kurzu závisí od odbornosti]. 

Skočiť na menu