Preskocit navigáciuVYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín


Poslanie

Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) zabezpečuje prevádzku a servis komunikačných, informačných, bezpečnostných systémov a ich služieb v prospech OS SR na podporu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, hlavného miesta velenia ozbrojených síl a spojenie operačnej úrovne pre pozemné sily, vzdušné sily, ako aj pre sily výcviku a podpory, v čase bezpečnosti, pohotovosti a bojovej pohotovosti prostredníctvom stacionárnych komunikačných a informačných systémov (S-KIS).

Základňa stacionárnych KIS je podriadená Generálnemu štábu OS SR.

Štáb ZaSKIS

Štáb ZaSKIS je organizačná zložka určená pre zabezpečenie personálnej práce s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami, na plnenie úloh v oblasti finančno-ekonomických procesov, pre plánovanie a riadenie logistickej podpory, na riadenie a plnenie úloh v oblasti plánovania, uvádzania ZaSKIS do pohotovosti a bojovej pohotovosti, zabezpečovania výcviku a cvičení, riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí a k zabezpečeniu prevádzky a chodu špeciálneho pracoviska K-218.

Štáb sa člení na:
 • Skupinu personálnej podpory
 • Operačné oddelenie
 • Oddelenie logistiky
 • Finančno-ekonomickú službu
 • Obsluhu špeciálneho pracoviska K-218 (ďalej len "K-218")
 • Dozornú a strážnu službu.
Skupina personálnej podpory je organizačná zložka zabezpečujúca personálnu prácu s profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ZaSKIS. Poskytuje veliteľovi ZaSKIS odborné informácie a odporúčania v oblasti personálnej práce a predkladá návrhy na personálne opatrenia. Skupinu personálnej podpory riadi náčelník SkPeP, ktorý je priamo podriadený NŠ.

Operačné oddelenie je organizačná zložka ZaSKIS na zabezpečenie vypracovávania a vedenia administratívneho plánovania a vyhodnocovania úloh, plnenia odborných úloh v oblasti kontrolnej činnosti, odborného riadenia a plnenie úloh v oblasti služby vojsk a vyhodnocovania stavu vojenskej disciplíny v ZaSKIS. Operačné oddelenie zabezpečuje plánovanie, riadenie, koordinovanie a metodické usmerňovanie realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s operačným použitím ZaSKIS. Operačné oddelenie je určené na plánovanie, koordinovanie a zabezpečenie realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s pohotovosťou, bojovou pohotovosťou a mobilizačnou pripravenosťou ZaSKIS. Operačné oddelenie riadi náčelník Operačného oddelenia, ktorý je priamo podriadený NŠ.

Oddelenie logistiky je organizačnou zložkou určenou na plánovanie, riadenie a zabezpečenie logistickej podpory ZaSKIS. Oddelenie logistiky riadi náčelník Oddelenia logistiky, ktorý je priamo podriadený NŠ.

Finančno-ekonomická služba je organizačná zložka na plnenie úloh v oblasti finančno-ekonomických procesov ozbrojených síl v rozsahu pôsobnosti ZaSKIS. Činnosť FeS riadi náčelník FeS, ktorý je priamo podriadený NŠ.

Obsluha špeciálneho pracoviska K-218 je organizačná zložka určená k zabezpečeniu prevádzky a chodu K-218. Príslušníci K-218 sú priamo podriadení NŠ.

Dozorná a strážna služba ZaSKIS je organizačná zložka ZaSKIS, ktorá zabezpečuje nepretržité plnenie úloh režimu vstupu a výstupu osôb do a zo ZaSKIS, kontrolu vynášaného a vnášaného materiálu, fyzickú ochranu priestorov ZaSKIS, službu Dozorného ZaSKIS, pomocníka Dozorného ZaSKIS, Dozorného vojenského objektu budovy "B" a ochrannú službu odlúčeného objektu K-218.

Odbor podpory KIS

Odbor podpory KIS je určené pre zabezpečenie kontinuity prevádzky a rozvoja KIS, ktorú zabezpečuje prostredníctvom vlastných organizačných zložiek a prostredníctvom úzkej spolupráce s odbornými orgánmi ZaSKIS.

Hlavné úlohy odboru sú:
 • navrhovať spôsoby pre optimalizáciu riadiacich procesov KIS a podieľať sa na ich implementácii,
 • koordinovať činnosť odborných orgánov ZaSKIS pri riešení nedefinovaných problémov a incidentov v oblasti KIS,
 • dozoruje zavádzanie opatrení na odstraňovanie opakujúcich sa problémov v prevádzke KIS,
 • podieľa sa na zabezpečovaní služieb KIS používateľom RDS,
 • inicializuje návrhy k tvorbe a tvorí smernice a ostatné interné normatívne akty pre zabezpečenie prevádzky a podpory KIS v pôsobnosti ZaSKIS,
 • zabezpečuje prostredníctvom regionálnych úsekov podporu používateľov v oblasti KIS.
Odbor podpory KIS riadi hlavný inžinier a je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS. Hlavnému inžinierovi je podriadený:
 • Náčelník oddelenia dozoru KIS (OdDKIS),
 • Náčelník regionálneho úseku KIS Západ,
 • Náčelník regionálneho úseku KIS Juh,
 • Náčelník regionálneho úseku KIS Stred,
 • Náčelník regionálneho úseku KIS Východ

Odbor služieb KIS

Odbor služieb KIS je organizačnou zložkou pre zabezpečenie služieb KIS od verejných poskytovateľov, efektívne využívanie finančných prostriedkov za služby KIS s celorezortnou pôsobnosťou s prihliadnutím na dodržiavanie telekomunikačných noriem a pravidiel, zabezpečenie podpory používateľov služieb KIS rezortu formou Kontaktného centra. Odbor služieb zabezpečuje tiež efektívnu prevádzku a výstavbu procesov podpory služieb, ako i správu systémov centrálnej podpory. Odbor riadi náčelník OdbSlKIS, ktorý je priamo podriadený veliteľovi.

Odbor služieb KIS zabezpečuje predovšetkým:
 • nepretržitý centrálny dohľad manažmentu KIS prostriedkami centrálneho manažment systému,
 • odborné riadenie činnosti vojenských podacích staníc,
 • poskytovanie telekomunikačných služieb od dodávateľských subjektov pre OS SR,
 • vedenie aktuálnych databáz služieb od externých dodávateľov,
 • kontrolu vynaložených finančných prostriedkov za poskytované telekomunikačné služby,
 • spracovávanie štatistického vyhodnotenia poskytovaných KIS služieb,
 • spracovávanie reportov o plnení úrovní poskytovaných služieb vo svojej pôsobnosti,
 • prevádzku a implementáciu procesov podpory služieb,
 • riadený centralizovaný príjem, evidenciu a spracovanie požiadaviek používateľov o poskytnutie služieb KIS,
 • poskytovanie telefonického prepájania hovorov pre používateľov rezortnej telekomunikačnej siete,
 • dvojúrovňové poskytovanie služieb podpory používateľov KIS prostredníctvom Kontaktného centra.

Odbor infraštruktúry KIS

Odbor infraštruktúry KIS je odborným orgánom veliteľa pre zabezpečenie prevádzky a servisu komunikačných systémov, elektromagnetickej koexistencie a výkonu frekvenčnej služby, vypracovanie plánov spojenia a prevádzkových smerníc, pre riadenie výstavby, modernizácie a realizácie schválených projektov rozvoja KS. Odbor riadi náčelník odboru infraštruktúry KIS, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS.

Odbor infraštruktúry KIS plní najmä úlohy súvisiace so zabezpečením:
 • nepretržitej a bezporuchovej prevádzky a správy rezortnej telekomunikačnej siete (RTS), rezortnej dátovej siete (RDS), stacionárnej rádioreleovej siete (SRRS), stacionárnej rádiovej siete (SRS) pre zabezpečenie dostupnosti služieb používateľom rezortu MO SR a OS SR v rámci územia SR,
 • nepretržitej a bezporuchovej prevádzky (správy a údržby) nasadenej technológie a systémov v prostrediach MIL a TP IS MILSec v systéme vysokej dostupnosti dát (SVDD), distribuovaných dátových centier v lokalitách Brusel (NATO a EÚ), Bratislava a Zvolen,
 • nepretržitej a bezporuchovej prevádzky a správy rezortnej telekomunikačnej siete (RTS) a rezortnej dátovej siete (RDS) pre príslušníkov pôsobiacich v operáciách medzinárodného krízového manažmentu (OMKM) a pracoviskách ÚVP SD NATO a EÚ Brusel,
 • elektromagnetickej koexistencie (EMC) v súčinnosti s Oddelením riadenia frekvenčného spektra - NARFA SVK, SEOPMZ MO SR,
 • územnej ochrany v oblasti územného plánovania a investičnej výstavby s cieľom zabezpečenia ochrany prevádzky objektov a zariadení KS ozbrojených síl.
 • zameriavania, vytyčovania a opravy káblových trás a vedení využívaných v rezorte MO SR.

Odbor informačných systémov

Odbor informačných systémov je odborným orgánom veliteľa, ktorý vykonáva všetky činnosti súvisiace s poskytovaním služieb informačných systémov používateľom a poskytovaním aplikačnej podpory používateľom informačných systémov.

Odbor informačných systémov zabezpečuje:
 • poskytovanie služieb operačných systémov technických prostriedkov,
 • poskytovanie služieb databázových systémov na prostriedkoch informačných technológií,
 • poskytovanie služieb používateľských aplikácií,
 • poskytovanie služieb web aplikácií,
 • poskytovanie služieb unifikovaných kolaboratívnych nástrojov,
 • poskytovanie doménových a súborových služieb,
 • poskytovanie služieb elektronickej pošty,
 • implementáciu a prevádzku rezortných informačných systémov,
 • realizovanie zmien v už implementovaných informačných systémoch,
 • metodické riadenie práce používateľov informačných systémov
 • vývoj a prevádzku web aplikácií a kolaboračných nástrojov,
 • správu elektronickej pošty a adresárových služieb v rezorte,
 • koordináciu rozvoja, výstavby a servisnej podpory IS,
 • koordináciu implementácie štandardov a noriem pre riadenie a prevádzku informačných technológií, služieb a ich bezpečnosti,
 • koordináciu špecifikácií požiadaviek pre dodanie a aktualizácie v oblastiach technickej a projektovej dokumentácie.

Odbor informačnej bezpečnosti

Odbor informačnej bezpečnosti je organizačná zložka základne na plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti KIS pre zabezpečenie správy projektov informačnej bezpečnosti a ochranu utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.. Odbor riadi náčelník OdbIB, ktorý je priamo podriadený veliteľovi ZaSKIS.

Odbor informačnej bezpečnosti plní najmä tieto úlohy:
 • vykonáva centrálne riadenie IB KIS,
 • vykonáva zabezpečenie bezpečnosti domény mil,
 • vykonáva bezpečnosť komunikačných a informačných systémov (KIS) a jednotlivých podsystémov v nadväznosti na systémy používané v štátoch NATO,
 • zabezpečuje uplatňovanie zákonných noriem, zásad bezpečnostných politík KIS a IB a odborných nariadení v prevádzkovaných KIS,
 • plní odborné úlohy IB v oblasti rozvoja KIS,
 • zabezpečuje dodržiavanie platných normatív a bezpečnostných štandardov v budovaných projektoch IB,
 • odborne riadi všetky organizačné zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečení bezpečnosti a ochrany informácií a IB KIS,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.


Skočiť na menu
Share